Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Armenian comedy”

Արտահերթ Comedy Night 10: երկխոսություն

Արտահերթի պահը արտահերթ հասունացավ: Ժողովրդի պահանջներով, քաղաքական փակուղու օգնությամբ և արժեքների վերաիմաստավորման անհրաժեշտությամբ պահը հասունացավ: Քանի որ սա մեր 10-րդ Comedy Night-ն է, որոշեցինք ամփոփել…