Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “քաղաքական”

Քաղաքական ուժերը խոստանում են միասնություն ցուցաբերել ևս մի քանի օր

ԵՐԵՎԱՆ — Ղարաբաղյան լարված մի քանի օրերից հետո կուսակցություններն ու քաղաքացիական նախաձեռնությունները չեն կողմնորոշվում երբ կարելի է վերադառնալ ներքին վեճերին: Ընդդիմադիր ուժերը տարբեր գնահատականներ են…