Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “մարտի 8”

Կանանց միամսյակի առթիվ պաշտոնյաներին կստիպեն 37%-ով ավելի շատ վարդեր գնել

Տնտեսական աճի խրախուսման համար պաշտոնյաներին կստիպեն գնել ավելի շատ վարդ միամսյակի ընթացքում (հետո վարդերի մի մասը կարելի կլինի նվիրել փողի տեսքով, ու ոչ թե իրենց…