Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “կեղծիքներ”

ՀՀԿ-ն խոստանում է լավ ընտրություններ` ոչ ոք կեղծիքներ չի նկատի

Գա­լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շուրջ բարձ­րաց­ված աղ­մու­կը և կաս­կած­նե­րը փա­րա­տող հայ­տա­րա­րու­թյամբ է հան­դես ե­կել Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյու­նը: Կու­սակ­ցու­թյան խոս­նակ և ԱԺ փոխ­խոս­նակ Էդ­վին Շար­մա­զեն­կոն վստա­հեց­նում է, որ…