Press "Enter" to skip to content

ՀՀԿ-ն խոստանում է լավ ընտրություններ` ոչ ոք կեղծիքներ չի նկատի

Էդվին Շարմազենկո. «Մենք կանենք ամեն ինչ, որ ժողովուրդը ոչ մի լցոնում, ոչ մի խախտում և ոչ մի խարդախություն չնկատի»:

Գա­լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շուրջ բարձ­րաց­ված աղ­մու­կը և կաս­կած­նե­րը փա­րա­տող հայ­տա­րա­րու­թյամբ է հան­դես ե­կել Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյու­նը: Կու­սակ­ցու­թյան խոս­նակ և ԱԺ փոխ­խոս­նակ Էդ­վին Շար­մա­զեն­կոն վստա­հեց­նում է, որ 2012թ. մա­յի­սի ընտ­րու­թյուն­նե­րը լի­նե­լու են «լա­վա­գույ­նը Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան մեջ»:

Ե­րեք­շաբ­թի հրա­վիր­ված ա­սու­լի­սին ՀՀԿ խոս­նա­կը դեմ­քի լուրջ ար­տա­հայ­տու­թյամբ և մի բա­ժակ ալ­յուր խնդրող հարևա­նի դեմ­քի ջեր­մու­թյամբ ներ­կա­յաց­րեց իր կու­սակ­ցու­թյան ծրագ­րե­րը ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րը չկեղ­ծե­լու վե­րա­բեր­յալ:

«Կար­ծում եմ՝ բո­լո­րի հա­մար հաս­կա­նա­լի է, որ Հա­յաս­տա­նի և մեր կու­սակ­ցու­թյան շա­հե­րից է բխում խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը կազ­մա­կեր­պել ա­մե­նատ­պա­վո­րիչ մա­կար­դա­կով: Ես պաշ­տո­նա­պես վստա­հեց­նում եմ, որ մենք կա­նենք ա­մեն ինչ, որ­ ժո­ղո­վուր­դը ոչ մի լցո­նում, ոչ մի խախ­տում և ոչ մի խար­դա­խու­թյուն չնկա­տի: Էլ չեմ խո­սում ԵԱՀԿ-ենց մա­սին. նրանք ընդ­հան­րա­պես չեն զգա, թե ինչ է կա­տար­վում,»- նշեց Շար­մա­զեն­կոն:

Ընդ­դի­մու­թյու­նը կասկամտորեն արձագանքել է իշ­խա­նու­թյան հայ­տա­րա­րու­թյա­նը. «Ի­հար­կե, զգաց­վում է մեծ աշ­խա­տան­քը, ո­րը կա­տա­րել է ՀՀԿ-ն՝ խոս­տու­մը ձևա­կեր­պե­լու և ներ­կա­յաց­նե­լու վրա, սա­կայն մեզ, միև­նույն է, ա­վե­լի շատ դուր են գա­լիս նրանց 2007թ. և 2003թ. խոս­տում­նե­րը: Այն ժա­մա­նակ մի տե­սակ ա­վե­լի աստ­ղով էին խոս­տա­նում,» — նշեց Լևոն Զուրաբինը:

«Թե՛ մի­մի­կա­յի, թե՛ ժե­ստի­կուլ­յա­ցիա­յի ա­ռու­մով՝ նա­խորդ ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ ա­վե­լի հա­ջող և ներշն­չող էին խոս­տա­նում ո­րակ­յալ ընտ­րու­թյուն­ներ: Իսկ այս ան­գամ մենք կու­զե­նա­յինք տես­նել ավելի շատ խոս­տում­ներ ընտ­րու­թյուն­նե­րի ար­դա­րու­թյան և թա­փան­ցի­կու­թյան թե­մա­յով»:

Քա­ղա­քա­գետ Արթուր Ավթանդիլենկոն վստահ է, որ ՀՀԿ-ն կա­րող էր ա­վե­լի հա­ջող հան­դես գալ խոս­տում­նե­րի հար­ցում: «Կար­ծում եմ՝ ա­վե­լի տպա­վո­րիչ խոս­տում ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը պետք է առն­վազն ե­րեք հո­գով հան­դես գա­յին ա­սու­լի­սին, և լավ կլի­ներ, որ նաև երդ­վեին Նժ­դե­հի արևով»,– ա­սաց նա:

Ինչպես կարելի է նայել նրա աչքերի մեջ և չհավատալ?... ախր շատ համով էր խոստանում...

«Ա­մեն դեպ­քում Շար­մա­զեն­կո­յի հո­գե­սույզ հա­յաց­քը իր հա­մո­զիչ գոր­ծը կա­նի, բայց կար­ծում եմ՝ ժո­ղո­վուր­դը հա­սու­նա­ցել է շատ ա­վե­լի ին­տե­րակ­տիվ և խո­շոր խոս­տում­նե­րի հա­մար»,- նշեց քա­ղա­քա­գե­տը:

44 տա­րե­կան գրա­դա­րա­նա­վա­րու­հի Ան­նա Մարզ­պետ­յանն էլ հուզ­վել է Շար­մա­զեն­կո­յի խոս­քից: «Ան­կեղծ ա­սած՝ ես ար­տաս­վե­ցի, երբ Շար­մա­զեն­կոն նա­յեց կա­մե­րա­յի մեջ իր ան­կեղծ, շի­տակ աչ­քե­րով և ա­սաց՝ «Չենք կեղ­ծե­լու»… մայ­րիկս, ո­րը կող­քի սեն­յա­կում նա­յում էր «Ան­նա» սե­րիա­լը, ա­րագ վա­զեց մոտս, և եր­կու­սով սկսե­ցինք հալ­չել ՀՀԿ խոս­նա­կի սևե­ռուն հայացքի ջեր­մու­թյան տակ»,-  ա­սաց նա:

ՀՀԿ նա­խընտ­րա­կան շտա­բի պետ և ԱԺ նախ­կին նա­խա­գահ Հով­հան­նես Աբ­րա­համ­յա­նը մեր թղթակ­ցի հետ զրույ­ցում կիսվեց նա­խընտ­րա­կան պլան­նե­րի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյամբ: «Տե­սե՛ք, այս տա­րի ի­րոք մենք չու­նենք ընտ­րու­թյուն­նե­րի կեղծ­ման որևէ հստակ ձևա­կերպ­ված ծրա­գիր: Գի­տեմ, որ դժվար կլի­նի հա­վա­տալ, բայց ես՝ որ­պես մարդ, խնդրում եմ՝ հա­վա­տաք… այս ան­գամ ի­րոք ա­ռանց կեղ­ծե­լու ենք հաս­նե­լու ջախ­ջա­խիչ 53-տո­կո­սա­նոց հաղ­թա­նա­կի», – ա­սաց նա:

Մեր լրագ­րո­ղի այն հար­ցին, թե արդ­յոք պատ­րաստ է երդ­վել իր 3-4 ա­ռա­վել մոտ ազ­գա­կան­նե­րի արևով, որ ընտ­րու­թյուն­նե­րը չեն կեղծ­վե­լու, պա­րոն Աբ­րա­համ­յա­նը պա­տաս­խա­նեց՝ ո՛չ:

4 Comments

 1. Սիրանույշ Օհանյան via Facebook Սիրանույշ Օհանյան via Facebook 16/01/2012

  Ես պաշ­տո­նա­պես վստա­հեց­նում եմ, որ մենք կա­նենք ա­մեն ինչ, որ­ ժո­ղո­վուր­դը ոչ մի լցո­նում, ոչ մի խախ­տում և ոչ մի խար­դա­խու­թյուն չնկա­տի: Էլ չեմ խո­սում ԵԱՀԿ-ենց մա­սին. նրանք ընդ­հան­րա­պես չեն զգա, թե ինչ է կա­տար­վում,»- նշեց Շար­մա­զեն­կոն:

 2. Simptom Simptom 16/01/2012

  Շարմազադե,Շարմազիաշվիլի,Շարմազչուկ ՃՃ հնչում են բոլորը

 3. Gourgen Ayvazyan via Facebook Gourgen Ayvazyan via Facebook 16/01/2012

  Chen nkati… Aysinqn sax nenc takic akuratni kanen vor vochmek chzga

 4. Robert Melikyan via Facebook Robert Melikyan via Facebook 17/01/2012

  haha lavn er :DDDD

Մեկնաբանությունները փակ են.