Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “զրպարտության մասին օրենք”

Զրպարտության մասին նոր օրենքը կդժվարեցնի պաշտոնյաների նեղանալը

ԵՐԵՎԱՆ — Մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ սկսվել է ՀՀ «Զրպարտության մասին» օրենքի բարեփոխման գործընթացը: ՄԻՊ գրասենյակի վերլուծությունը բացահայտել է, որ հայ պաշտոնյաները մտել են որակապես…