Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ÔµÕ£Õ«ÕºÕ¿Õ¸Õ½”

Մուբարաք, հեռացի՛ր` տաք-տաք ռեպորաժ

Õ„Õ« Õ­Õ¸Ö‚Õ´Õ¢ Õ°Õ¡Õµ Õ¥Ö€Õ«Õ¿Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¤Õ¶Õ¥Ö€, Õ–Õ¥ÕµÕ½Õ¢Õ¸Ö‚Ö„Õ¸Ö‚Õ´ event ստեղծեցին, Õ´Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ« ÕºÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¼ սարքեցին Õ¸Ö‚ հավաքվեցին ÔµÕ£Õ«ÕºÕ¿Õ¸Õ½Õ« Õ¤Õ¥Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶ դիմաց: Õ†Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¸Ö‚Õ´ Õ§Õ«Õ¶ Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶ ÔµÕ£Õ«ÕºÕ¿Õ¸Õ½Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö€ Ö‡ Õ„Õ¸Ö‚Õ¢Õ¡Ö€Õ¡Ö„Õ« Õ·Õ¸Ö‚Õ¿Õ¡ÖƒÕ¸Ö‚ÕµÕ©…

Հայաստանը դատապարտում է Եգիպտոսի բռնությունները խաղաղ ցուցարարների դեմ