Press "Enter" to skip to content

Ինչպես են անբարեխիղճ պաշտոնյաները հայտարարագրում ունեցվածքը

Screen Shot 2015-03-25 at 11.42.05
Ձեռնարկը կարող է հակասել որոշ ՀՀ օրենքներին

Փոքրիկ ձեռնարկ սկսնակ անբարեխիղճ պաշտոնյաների համար: Ձեռնարկում հայտարարած կարծիքները կարող են չհամընկնել ՀՀ օրենդրության հետ: