Press "Enter" to skip to content

Screen Shot 2014-12-11 at 11.27.36 AM

«Գիտության առաջընթացը անհնար է առանց պատշաճ օրհնության», — Եպիսկոպոս

Գրի՛ր առաջին մեկնաբանությունը

Մեկնաբանել

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.