Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “pashinyan”

Փաշինյանը աշխատանքից ազատեց 20,000 զինվորականի

ԵՐԵՎԱՆ — Ô¿Õ¡Õ¼Õ¡Õ¾Õ¡Ö€Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨ Õ±Õ¥Õ¼Õ¶Õ¡Ö€Õ¯Õ¸Ö‚Õ´ Õ§ Ö„Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€ Õ°Õ¥Õ²Õ¡ÖƒÕ¸Õ­Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ դեմ՝ ÕºÕ¥Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ աշխատանքից Õ¡Õ¦Õ¡Õ¿Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§ Õ´Õ¸Õ¿ 30,000 աշխատակից` Õ¦Õ«Õ¶Õ¾Õ¸Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€, Õ¸Õ½Õ¿Õ«Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Ö‡ Ô±Ô±Ô¾-Õ¶: «Սահմանադրությունը Õ°Õ½Õ¿Õ¡Õ¯ Õ¡Õ½Õ¸Ö‚Õ´ Õ§, Õ¸Ö€ Õ«Õ·Õ­Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶Õ¨…