Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “iPhone 4”

Comedy Night IX Թրեյլերը իրա պաստառեղենով

Մանրից հասունացավ 9–րդ Comedy Night–ի պահը՝ դեպի հոգեպես առողջ Հայաստան խորագրով։ Լինելու է հայերեն լեզվով standup comedy երեկո, սկետչեր, մենախոսություններ, ջրիկություններ և դասախոսություններ։ Հանդիսատեսի համար…