Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “վճարել”

Նոր ծանոթությունների կայքը լուծում է ցանկացած խնդիր

by Narek (գովազդի իրավունքով) Միայնակ է՟ս, աշխատում էս կադաստրում, ուզում ես ծանոթանա՟լ,  ուրեմն այս նոր կայքը քո համար է: Հայաստանում արդեն գորում է ծանոթությունների նոր…