Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Õ½Õ¸Ö‚Ö€Õ¥Õ¶ Õ£Ö€Õ«Õ£Õ¸Ö€ÕµÕ¡Õ¶”

«Իմ քայլից դուրս եկողներ, մի մոռացեք, որ առանց Փաշինյանի մենք ընդամենը տանձի պոչ էինք»

ԵՐԵՎԱՆ — Õ†Õ¡Õ­Õ¯Õ«Õ¶ Õ¡Ö€Õ¿Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¨ Õ¯Õ¸Õ¹ Õ§ Õ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ´ Õ£Õ¸Ö€Õ®Õ¨Õ¶Õ¯Õ¥Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ¹Õ´Õ¸Õ¼Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬, Õ¸Ö€ առանց Õ¾Õ¡Ö€Õ¹Õ¡ÕºÕ¥Õ¿Õ« Õ¶Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¢Õ¸Õ¬Õ¸Ö€Õ¨ Õ¢Õ¡Õ´Õ«Õ¡ÕµÕ« Õ¯Õ³Õ¥Õº Õ¥Õ¶: Ռուբինյանի Õ¯Õ¸Õ¹Õ«Õ¶ միացել Õ§ Õ¶Õ¡Ö‡ Õ¥Ö€Õ«Õ¿Õ¡Õ½Õ¡Ö€Õ¤ Õ«Õ´Ö„Õ¡ÕµÕ¬Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶…