Press "Enter" to skip to content

2 Comments

  1. որովհետև դա դեմոտիվատորի ձևաչափ ա, առաջին տողը կապս, երկրորդը աչ

Մեկնաբանությունները փակ են.