Press "Enter" to skip to content

Վարչապետը ատոմակայանում — PM at the Nuclear Plant

Հայերեն
English

Զգույշ սեղմեք անծանոթ կոճակները, կամ մի սեղմեք ընդհանրապես: Սոցիալական գովազդի հիմունքների վրա:
Be carefull pushing unkown buttons, or don’t push them at all. Public Service Announcement.