Press "Enter" to skip to content

On Holiday

Very nice!

Ամառային ցվրվելու համաճարակը մեզ էլ հասավ ու որոշեցինք վերցնել արձակուրդ։ Բոլորին մաղթում ենք մարդավարի հանգստանալ, զգալ հարմոնիան բնության հետ, թարմ ուժեր հավաքել, որովհետև սեպտեմբերց ավտոմեքենաների քանակը քաղաքում եռապատկվելու է, շոգը դառնալու է անտանալի իսկ կուտակված գործերը սպասելու են, որ իրանց անեն։ Լավ մնացեք, շուտով կհանդիպենք։

The pandemic of sudden disappearances  from town has reached us too and we decided to take a vocation. We wish everyone to have a good rest, feel the harmony with nature, accumulate stamina cos starting September the number of cars in Yerevan will triple, the heat will become even more unbearable and all the work you hadn’t finished before will expect to be finished. Take care and we’ll meet you soon.