Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “վժար”

PSA 28 — Համատիրությունները — Սոցիալական գովազդ

Սոցիալական գովազդների շարքը շարունակվում է: Այս անգամ անդրադառնում են ենք միստիկ համատիրություններին, որոնք հաճախ ոչինչ չեն անում, բայց մենք միշտ պարտք ենք