Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “հայտարարագիր”

Ինչպես են անբարեխիղճ պաշտոնյաները հայտարարագրում ունեցվածքը

Փոքրիկ ձեռնարկ սկսնակ անբարեխիղճ պաշտոնյաների համար: Ձեռնարկում հայտարարած կարծիքները կարող են չհամընկնել ՀՀ օրենդրության