Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€”

Ինչպես են անբարեխիղճ պաշտոնյաները հայտարարագրում ունեցվածքը

Փոքրիկ ձեռնարկ սկսնակ անբարեխիղճ պաշտոնյաների համար: Ձեռնարկում հայտարարած կարծիքները կարող են չհամընկնել ՀՀ օրենդրության