Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “կրթաթոշակ”

Աշակերտը արժանացել է Գալուստ Սահակյանի անվան կրթաթոշակի

Երևանի թիվ 211 ավագ դպրոցի աշակերտ Սահակ Գալստյանը արժանացել է ՀՀ ԱԺ Նախագահ Գալուստ Սահակյանի անվան կրթաթոշակին` այս մասին է ահազանգում դպրոցի ծնողական կոմիտեն: Ծնողները բողոքում…